Statut Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich

 STATUT

TOWARZYSTWA

NAUCZYCIELI SZKÓŁ POLSKICH

3_new_kolor2.jpg

Uchwalony w Warszawie 3 października 2009r. przez Zabranie Założycielskie

(poprawiony 28.02.2010)

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie Towarzystwo Nauczycieli Szkół Polskich zwane dalej Towarzystwem działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm. oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§2

1.Towarzystwo jest dobrowolną, demokratyczną i samorządną organizacją, skupiającą w swych szeregach obywateli polskich mających pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych, którzy akceptują cele statutowe Towarzystwa, spełniają statutowe wymogi członkostwa i są wychowawcami, nauczycielami wszystkich typów szkół i placówek oświatowych lub szkół wyższych.

2.Do Towarzystwa mogą również należeć cudzoziemcy spełniający statutowe wymogi członkostwa.

§3

Członkowie Towarzystwa mają równe prawa i obowiązki, a ich wzajemne stosunki są oparte na zasadach życzliwości, szacunku i pomocy.

§4

1.Towarzystwo prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.

2.Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami państwa polskiego.

§5

1. Władze Towarzystwa posługują się własnymi pieczęciami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz używają tłumaczeń nazwy Towarzystwa w językach obcych.

2. Towarzystwo może używać wyróżniającego je znaku graficznego (logo) oraz ustanawiać i nadawać odznaki organizacyjne.

§6

Towarzystwo opiera swoją działalność o pracę społeczną i świadczenia członków. Towarzystwo ponadto może zatrudniać pracowników.

§7

Towarzystwo na mocy uchwały Zarządu Głównego może należeć do organizacji międzynarodowych oraz być członkiem związku stowarzyszeń (federacji) działających w Polsce, jeżeli cele i metody działania tych organizacji nie pozostają w sprzeczności z ustawodawstwem Rzeczpospolitej Polskiej i statutem Towarzystwa oraz nie naruszają zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Rozdział II

CELE TOWARZYSTWA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§8

Celami Towarzystwa są:

1/ naprawa i rozwój polskiego systemu oświaty,

2/ patriotyczne wychowanie młodego pokolenia i kształtowanie w nim aktywnej postawy obywatelskiej,

3/ troska o obecność podstawowych norm moralnych i zasad kultury osobistej w programach wychowawczych i w życiu codziennym szkoły,

4/ działania na rzecz podniesienia statusu społecznego i materialnego nauczycieli jako grupy zawodowej,

5/ troska o postawę etyczną nauczycieli i umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku we własnym środowisku,

6/ współpraca między nauczycielami szkół i placówek oświatowych ze środowiskiem akademickim,

7/ współpraca i współdziałanie z polskimi i międzynarodowymi organizacjami mającymi podobny charakter i cele.

§9

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1/ uczestnictwo członków w statutowej działalności Towarzystwa,

2/ przygotowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych,

3/ organizację Zjazdów i konferencji dla środowiska nauczycielskiego,

4/ prowadzenie strony internetowej oraz poprzez działalność wydawniczą

5/ udzielanie porad swoim członkom,

6/ zgłaszanie kandydatów i wspieranie swoich członków kandydujących do organów władz państwowych i samorządowych;

Rozdział III

CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA 1 OBOWIĄZKI

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków zwyczajnych i honorowych.

§11

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każdy, kto spełnia wymogi określone w § 2 niniejszego statutu i złoży stosowne pisemne oświadczenie woli.

§12

Decyzję o przyjęciu członków zwyczajnych do Towarzystwa podejmuje Zarząd Okręgowy.

§13

Członkowie Towarzystwa mają prawo:

1/ wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa oraz na Delegatów na Zjazd Krajowy;

2/ uczestniczyć w zebraniach Kół;

3/ uzyskiwać informacje o działalności Towarzystwa;

4/ brać udział w zebraniach, na których władze Towarzystwa podejmują uchwały ich dotyczące;

5/ korzystać z pomocy prawnej Towarzystwa;

6/ nosić odznakę organizacyjną Towarzystwa;

7/ reprezentować, z upoważnienia właściwych władz Towarzystwa na uroczystościach i imprezach organizowanych przez organy władzy, administracji lub organizacje pozarządowe.

§14

Członkowie zwyczajni Towarzystwa są obowiązani:

1/ realizować i propagować cele Towarzystwa oraz stosować się do postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa;

2/ dbać o dobre imię Towarzystwa;

3/ należeć do jednego z Kół i opłacać regularnie składki członkowskie.

§ 15

Przynależność do Towarzystwa nie ogranicza praw jego członków do działalności w legalnie istniejących partiach politycznych i organizacjach społecznych

§ 16

1.Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona, której ten tytuł przyzna uchwałą Zarząd Główny.

2.Członkowie honorowi są zapraszani do udziału w uroczystościach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo, jak również mają prawo uczestniczyć w zebraniach Kół i w Zjazdach Delegatów.

§17

Za zasługi w realizacji celów Towarzystwa, mogą być przyznawane następujące wyróżnienia:

1/ dyplom uznania lub list gratulacyjny,

2/ nadanie tytułu Honorowego Członka Towarzystwa.

§18

Przynależność do Towarzystwa ustaje w razie:

1/ dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego w formie pisemnej;

2/ skreślenia z listy członków;

3/ w przypadku pozbawienia praw publicznych;

4/ śmierci członka.

§19

1.Skreślenie z listy członków Towarzystwa może nastąpić w drodze uchwały Zarządu Okręgowego w przypadku:

1/ skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo;

2/ nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres ponad roku;

3/ naruszenia postanowień statutu lub działania na szkodę Towarzystwa;

2.Osobom skreślonym z listy członków Towarzystwa przysługuje odwołanie za pośrednictwem Zarządu Okręgowego w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.

Rozdział IV

ZASADY DZIAŁANIA TOWARZYSTWA

§20

Strukturę organizacyjną Towarzystwa tworzą:

1/ władze naczelne;

2/ władze okręgowe;

3/ władze kół.

§21

1.Zjazd Krajowy wybiera pozostałe władze naczelne w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

2.Zjazd Okręgowy wybiera pozostałe władze okręgowe w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W tym samym trybie są wybierani Delegaci na Zjazd Krajowy.

3.Zebranie Koła wybiera Zarząd Koła w głosowaniu jawnym lub tajnym, zgodnie z decyzją zwykłej większości członków uprawnionych do głosowania, obecnych na zebraniu wyborczym.

4.Uchwały władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem przypadków uregulowanych odrębnie w niniejszym statucie.

§22

1.Zjazdy i zebrania Towarzystwa są ważne, jeżeli w pierwszym terminie uczestniczy w nich co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.

2.Organy uchwałodawcze Towarzystwa zwoływane w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

3.Rozpoczęcie Zjazdu lub zebrania w drugim terminie następuje w dniu zwołania pierwszego, pół godziny później, jeżeli w ogłoszeniu pierwszego terminu zjazdu lub zebrania nie postanowiono inaczej.

§23

1.W razie rezygnacji członka władz Towarzystwa z pełnionej funkcji, władze te mogą uzupełnić skład w drodze uchwały wybierając nowego członka za jego zgodą spośród członków zwyczajnych,

2.Liczba nowych członków wybranych w ramach uzupełnienia składu władz Towarzystwa nie może przekroczyć połowy wybranych na Zjeździe Krajowym członków lub zebraniu sprawozdawczo-wyborczym (wyborczym).

§24

1.Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być jednocześnie członkami innych władz Towarzystwa na tym samym szczeblu.

2.Członkowie komisji rewizyjnych mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu danego szczebla.

§25

Wszystkie władze Towarzystwa są obowiązane:

1/ badać i rozpatrywać wnioski członków skierowane do Towarzystwa oraz informować zainteresowanych o sposobie załatwienia zgłoszonych spraw;

2/ informować członków Towarzystwa o podjętych uchwałach oraz innych decyzjach dotyczących istotnych spraw Towarzystwai jego członków;

§26

Kadencja wszystkich władz Towarzystwa oraz Delegatów na Zjazd Krajowy trwa 4 lata.

Rozdział V

WŁADZE NACZELNE TOWARZYSTWA

§27

Władzami naczelnymi s Towarzystwa ą:

1/ Krajowy Zjazd Delegatów;

2/ Zarząd Główny;

3/ Główna Komisja Rewizyjna;

1. ZJAZD KRAJOWY

§28

1.Najwyższą władzą Towarzystwa jest Krajowy Zjazd Delegatów.

2.Delegaci na Zjazd Krajowy wybierani są na okres jednego roku. Wybór dokonywany jest na Zjazdach Okręgowych w proporcji 1 delegat na 5 członków.

3.W Zjeździe Krajowym biorą udział z głosem decydującym delegaci wybrani na Zjazdach Okręgowych oraz członkowie honorowi Towarzystwa.

§29

1.Zwyczajny Zjazd Krajowy jest zwoływany przez Zarząd Główny raz do roku.

2.O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Krajowego Zarząd Główny informuje pisemnie lub w inny skuteczny sposób, co najmniej z 14-to dniowym wyprzedzeniem.

3.Zjazd Krajowy obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt w dniu ich rozpoczęcia przedstawia Zarząd Główny Towarzystwa.

§30

1.Nadzwyczajny Zjazd Krajowy jest zwoływany:

1/ z inicjatywy Zarządu Głównego wyrażonej w formie uchwały;

2/ na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;

3/ na wniosek przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Towarzystwa.

2. Zarząd Główny w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosków, o których mowa w ust. l pkt. 2 i 3 zwołuje Zjazd Nadzwyczajny w celu odbycia obrad nad sprawami, dla których został zwołany.

3. W nadzwyczajnym Zjeździe Krajowym biorą udział delegaci wybrani na ostatnich Zjazdach Okręgu, a do obrad stosują się odpowiednio przepisy § 22 oraz § 29 ust. 2 i 3 statutu.

§31

Do kompetencji Zjazdu Krajowego należy:

1/ uchwalenie statutu Towarzystwa oraz zmian w tym statucie;

2/ uchwalenie programu i głównych kierunków działalności Towarzystwa;

3/ uchwalenie regulaminu wyboru władz Towarzystwa;

4/ wybór członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;

5/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Rewizyjnej;

6/ podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Krajowego Zjazdu Delegatów;

7/ ocena działalności Towarzystwa i władz naczelnych oraz rozpatrywanie wniosku o

udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu;

8/ podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku.

2. ZARZĄD GŁÓWNY

§32

Zarząd Głównyokresie między Zjazdami Krajowymi jest najwyższą władzą Towarzystwa, kieruje jego działalnością zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa, statutu i uchwał Zjazdu Krajowego oraz odpowiada przed nim za swoją pracę.

§33

1.Zarząd Główny powoływany jest w składzie 4-9 członków Towarzystwa.

2.Zarząd Główny wybiera spośród siebie: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

3.Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co trzy miesiące.

4.Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu, zawiadamiając pisemnie lub w inny skuteczny sposób wszystkich członków Zarządu z siedmiodniowym wyprzedzeniem o terminie, miejscu i porządku obrad.

5.Zarząd Główny kieruje pracami Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa we wszystkich sprawach, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, wymagane są współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu Głównego, w tym Prezesa lub Skarbnika.

§34

Posiedzenie Zarządu Głównego może zostać także zwołane na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.

§35

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1/ kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie ze statutem i uchwałami Zjazdu Krajowego;

2/ prowadzenie działań mających na celu popularyzację Towarzystwa oraz jego celów;

3/ reprezentowanie Towarzystwa wobec władz państwowych, samorządowych, jak również organizacji pozarządowych oraz współpraca i współdziałanie z tymi władzami i organizacjami;

4/ podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzenia instrukcji dla Zarządów Okręgowych;

5/ określanie kierunków działalności, koordynowanie, nadzorowanie oraz udzielanie pomocy Okręgom;

6/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zjazdów Okręgowych oraz uchwał Zarządów Okręgowych;

7/ uchylanie uchwał Zjazdów Okręgowych i uchwał Zarządów Okręgowych, jeżeli są one sprzeczne z przepisami obowiązującegoprawa,postanowieniamininiejszegostatutulubuchwałnaczelnychwładz Towarzystwa;

8/ powoływaniekomisjiproblemowychizespołówdoraźnychorazuchwalaniezasadich funkcjonowania;

9/ uchwalanie wysokości składek członkowskich;

10/ zarządzanie funduszami i majątkiem Towarzystwa;

11/ składanie sprawozdań ze swej działalności Zjazdowi Krajowemu;

12/ zwoływanie Zjazdów Krajowych.

3. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§36

1.Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa.

2.W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 członków Towarzystwa, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

3.GłównaKomisjaRewizyjnaokreślaszczegółowezasady działania pozostałychkomisji rewizyjnych Towarzystwa.

§37

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1/ przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności Towarzystwa, w tym w szczególności gospodarki finansowej i stanu opłacania składek członkowskich;

2/ składanie Krajowemu Zjazdowi sprawozdania obejmującego ocenę całokształtu działalności, gospodarki finansowej i majątkowej Towarzystwa z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu;

3/ możliwość uczestnictwa jej przedstawiciela z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego;

4/ nadzór nad działalnością pozostałych komisji rewizyjnych Towarzystwa.

Rozdział VI

WŁADZE TERENOWE

§38

Władzami terenowymi Towarzystwa są:

1/Zjazdy Okręgowe, Zarządy Okręgowe i Okręgowe Komisje Rewizyjne

2/ Ogólne Zebrania członków Kół i Zarządy Kół

§39

Okręgi tworzy się na terenie jednego lub kilku województw w drodze uchwały Zarządu Głównego na wniosek przynajmniej 15 członków Towarzystwa.

§40

1. W Zjeździe Okręgowym biorą udział z głosem decydującym członkowie Towarzystwa zarejestrowani w danym Okręgu.

2. Zjazd Okręgowy jest zwoływany przez Zarząd Okręgowy raz do roku, po uzgodnieniu z Zarządem Głównym.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Okręgowego Zarząd Okręgowy informuje pisemnie lub w inny skuteczny sposób, co najmniej z 14-to dniowym wyprzedzeniem.

4. Zjazd Okręgowy obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt w dniu ich rozpoczęcia przedstawia Zarząd Okręgowy.

§41

1. Nadzwyczajny Zjazd Okręgowy jest zwoływany:

1/ z inicjatywy Zarządu Głównego wyrażonej w formie uchwały;

2/ z inicjatywy Zarządu Okręgowego wyrażonej w formie uchwały;

3/ na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Okręgowego Zarząd Główny informuje pisemnie lub w inny skuteczny sposób, co najmniej z 14-to dniowym wyprzedzeniem.

§42

1. Do kompetencji Zjazdu Okręgowego należy:

1/ wybór członków Zarządu Okręgowego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej;

2/ podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Zjazdu Okręgowego;

3/ ocena działalności Zarządu Okręgowego oraz rozpatrywanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Okręgowemu.

§43

1. Zarząd Okręgowy powoływany jest w składzie 3 do 5 osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd ze swojego grona wybiera prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

2. Posiedzenia Zarządu Okręgowego odbywają się stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 3 miesiące.

3. Posiedzenia Zarządu Okręgowego zwołuje Prezes Zarządu Okręgowego, zawiadamiając skutecznie wszystkich członków Zarządu z 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie, miejscu i porządku obrad.

§44

Posiedzenie Zarządu Okręgowego może zostać także zwołane na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, po uzgodnieniu z Główną Komisją Rewizyjną.

§45

Do kompetencji Zarządu Okręgowego należy:

1/ kierowanie działalnością Okręgu;

2/ prowadzenie działań mających na celu popularyzację Towarzystwa oraz jego celów;

3/ reprezentowanie Towarzystwa na terenie Okręgu wobec władz państwowych i samorządowych, jak też organizacji pozarządowych oraz współpraca i współdziałanie z tymi władzami i organizacjami;

4/ ustanawianie kół na wniosek przynajmniej 5 członków Towarzystwa;

5/ składanie sprawozdań ze swej działalności Zjazdowi Okręgowemu;

6/ zwoływanie Zjazdów Okręgowych.

§46

W skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków Towarzystwa, w tym jej przewodniczący.

§47

Do kompetencji Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy:

1/ przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności Towarzystwa w danym Okręgu;

2/ składanie Zjazdowi Okręgowemu sprawozdania obejmującego ocenę całokształtu działalności Towarzystwa w danym Okręgu z wnioskiem o udzielenie absolutorium

Zarządowi Okręgowemu;

3/ możliwość uczestnictwa jej przedstawiciela z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Okręgowego.

§48

1.Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są Koła. Do utworzenia Koła wymagana jest liczba co najmniej 5 członków Towarzystwa.

2.Koła ustanawiane są na wniosek przynajmniej 5 członków Towarzystwa, w drodze uchwały Zarządu Okręgowego.

3.Członkowie zrzeszeni w Kołach, kierując się postanowieniami niniejszego statutu oraz uchwał i regulaminów władz, realizują cele i założenia programowe Towarzystwa.

§49

Władzami koła są:

1/ Zebranie Koła,

2/ Zarząd Koła.

§50

1.Najwyższą władzą Koła jest ogólne zebranie członków, które odbywa się co najmniej raz na rok, zgodnie z planem opracowanym przez Zarząd Koła.

2.Zebranie Koła zwołuje Zarząd Koła. Zebranie Koła może także zostać zwołane na wniosek Zarządu Okręgowego lub Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

3.Ogólne zebrania sprawozdawczo-wyborcze odbywają się raz na 4 lata, a ponadto Zarząd Koła przedstawia na zebraniach roczne sprawozdania z prowadzonej działalności.

4.Członkowie władz naczelnych Towarzystwa, o ile nie są zarazem członkami danego koła, biorą udział w zebraniach ogólnych wyłącznie z głosem doradczym.

5.Zarząd Koła na 7 dni przed planowaną datą zebrania ogólnego zawiadamia członków i zaproszonych gości o miejscu, terminie i porządku obrad.

§51

Do kompetencji ogólnego Zebrania Koła należy:

1/ wybór członków Zarządu Koła;

2/ ocena działalności Koła i jego Zarządu oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach.

§52

1.Zarząd Koła składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie Prezesa.

2.Do kompetencji Zarządu Koła należy:

1/ kierowanie bieżącą działalnością Koła zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwał i wytycznych władz Towarzystwa;

2/ zwoływanie Zebrań Koła.

Rozdział VII

MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA

§53

1.Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2.Do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa upoważniony jest Zarząd Główny.

3.Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Towarzystwa oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu Głównego, w tym Prezesa lub Skarbnika.

§54

1.Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Towarzystwa oraz ofiarności społecznej.

2.Towarzystwo, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności społecznej.

§55

Fundusze Towarzystwa przeznacza się na działalność statutową.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§56

1.Zmiana statutu Towarzystwa może nastąpić w drodze uchwały Zjazdu Krajowego podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby wybranych Delegatów.

2. Zarząd Główny Towarzystwa jest zobowiązany zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu.

§57

Uchwałę w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku podejmuje zwyczajny lub nadzwyczajny Zjazd Krajowy większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§58

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Towarzystwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Deklaracja członkowska

    Zapraszamy do współtworzenia naszego Stowarzyszenia. Osoby chętne do współpracy prosimy o wypełnienie deklaracji i wysłanie na podany adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Deklarację można pobrać  TUTAJ